Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2012

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Fundacji NADAKTYWNI za 2012 rok.

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji NADAKTYWNI za 2012 rok

1/ Dane oraz cele Fundacji:

a) Fundacja NADAKTYWNI
– wpisana dnia 25.10.2010 do KRS po numerem 0000367665
– z siedzibą 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 10/12 m. 25
– REGON 221116705
– NIP 5862261020

b) Zarząd Fundacji:
– Urszula Zalewska – prezeska
– Bożena Bergius – wiceprezeska
– Piotr Kruszyński – wiceprezes

c) Rada Fundacji:
– Magdalena Barbara Matwiejczyk
– Renata Jolanta Lasota
– Patrycja Justyna Żabińska-Kozłowska.

d) celami Fundacji są:
• aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym;
• zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć;
• działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami, ze szczególnym uwzględnieniem interesów osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
• działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć;
• zrzeszanie osób popierających cele Fundacji.

2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej;
• prowadzenie rehabilitacji ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;
• zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;
• organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;
• współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;
• działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;
• organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• zaszczepianie i promocja kultury muzycznej oraz tanecznej;
• integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem;
• zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań.

W 2012 roku w ramach realizacji celów statutowych Fundacja zorganizowała:
– cykl spotkań, na których dziergane były okazy flory i fauny morskiej na potrzeby obchodów Międzynarodowego Dnia dziergania w Miejscach Publicznych;
– uzyskawszy patronat Prezydenta miasta Gdyni z udziałem trójmiejskich dziewiarek obchody Międzynarodowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych, które miały miejsce na gdyńskim bulwarze;
– z okazji Dnia Kobiet w Centrum Aktywności Seniora pokaz taneczny w wykonaniu międzypokoleniowego zespołu Spacje, w skład którego wchodzą osoby z orzeczoną niepełnosprawnością;
– występ zespołu Spacje na imprezie plenerowej podczas Święta Seniorów w gdańskiej dzielnicy Morena;
– szkolenie wolontariuszy na temat pozyskiwania grantów;
– imprezy okolicznościowe dla wolontariuszy i sympatyków (integracyjną oraz wigilijną);
– wizytę w gdańskim Centrum Wolontariatu, gdzie był prezentowany projekt Manual Factory dzierganie z sercem jako dobra praktyka działań międzypokoleniowych;
– w ramach projektu Manual Factory dzierganie z sercem nasi wolontariusze prowadzili naukę dziergania dla chętnych i wykonane zostały:
• koce dla podopiecznych internatu ZSS dla Niesłyszących w Wejherowie
• skarpety dla pacjentów Oddziału Onkologii oraz Hematologii Dziecięcych Akademii medycznej w Gdańsku
• 100 siatek do mini-bramek na potrzeby Polskiego Związku Hokeja Stołowego.

3/ Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4/ Odpisy uchwał zarządu Fundacji.
W 2012 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
• Nr 1 z dnia 24.03.2012 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok
• Nr 2 z dnia 24.03.2012 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2011 rok.

5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
W 2012 roku z darowizn Fundacja uzyskała kwotę 6.425,00 zł.

6/ Informacja o poniesionych kosztach na:
– realizację celów statutowych,
– administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.),
– działalność gospodarczą,
– pozostałe koszty.
W 2012 roku Fundacja poniosła na realizację celów statutowych koszt w wysokości 6.959,47 zł oraz administrację koszt w wysokości 84,00 zł.

7/ Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniach.
Do realizacji swoich celów statutowych w 2012 roku Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała wynagrodzeń z tego tytułu.

8/ Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.
Żaden z członków Zarządu Fundacji w 2012 roku nie pobierał wynagrodzenia.

9/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W 2012 roku na wynagrodzenia z umów zlecenia Fundacja nie wydatkowała żadnej kwoty.

10/ Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
W 2012 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

11/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
W 2012 roku Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych.

12/ Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
W 2012 roku Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

13/ Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowych na to nabycie.
W 2012 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

14/ Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W 2012 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.

15/ Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych dla celów statystycznych:
a) wartość aktywów na dzień 31.12.2012 roku: 432,75 zł,
b) wartość zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku: 623,44 zł.

16/ Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W 2012 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

17/ Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W 2012 roku na Fundacje nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe; złożone zostało zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2012 rok.

18/ W 2012 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Urszula Zalewska

Bożena Bergius

Piotr Kruszyński

Gdynia, dnia 06 czerwca 2013

Dodaj komentarz