Sprawozdanie Fundacji NADAKTYWNI za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji NADAKTYWNI za 2013 rok

1/ Dane oraz cele Fundacji:

 a) Fundacja NADAKTYWNI

– wpisana dnia 25.10.2010 do KRS po numerem 0000367665

– z siedzibą 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 10/12 m. 25

– REGON 221116705

– NIP 5862261020

 b) Zarząd Fundacji:

– Urszula Zalewska – prezeska

– Bożena Bergius – wiceprezeska

– Piotr Kruszyński – wiceprezes

 c) Rada Fundacji:

– Magdalena Barbara Matwiejczyk

– Renata Jolanta Lasota

– Patrycja Justyna Żabińska-Kozłowska.

 d) celami Fundacji są:

 • aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym;

 • zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć;

 • działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami, ze szczególnym uwzględnieniem interesów osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;

 • działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć;

 • zrzeszanie osób popierających cele Fundacji.

 2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej;

 • prowadzenie rehabilitacji ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;

 • zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;

 • organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;

 • współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;

 • działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;

 • organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • zaszczepianie i promocja kultury muzycznej oraz tanecznej;

 • integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem;

 • zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań.

 W 2013 roku w ramach realizacji celów statutowych Fundacja zorganizowała:

 • pokaz wyrobów dziewiarskich w gdyńskim Centrum Aktywności Seniora z okazji Dnia Kobiet

 • w ramach kontynuacji projektu Manual Factory dzierganie z sercem cykl spotkań, na których dziergane były koce przekazane do sprzedaży w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

 • obchody Międzynarodowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych pod patronatem Prezydenta miasta Gdyni;

 • imprezę w gdyńskim Domu Opieki Społecznej przy ul. Maczka dla rodzin opiekujących się osobami przewlekle chorymi;

 • spotkanie integracyjne oraz wigilijne wolontariuszy Fundacji.

Ponadto Fundacja NADAKTYWNI była zapraszana do udziału w:

 • konferencji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach ogólnopolskiego projektu „Samorząd – włącz się!”

 • projekcie „440 km po zmianę”, dotyczącym potrzeb kobiet z niepełnosprawnością ruchową

 • spotkaniu poświęconym nowej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Ostródy na zaproszenie burmistrza tego miasta

 • 8 edycji PRZETWORÓW, gdzie projekt „Prze-twórz chata” Kolektywu 10 Nóg przy naszym wsparciu zdobył główną nagrodę

 • Świątecznym Frymarku Teatralnym (giełdzie teatraliów oraz rękodzieła, książek i zabawek), organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Byliśmy inicjatorami i aktywnie współorganizowaliśmy m.in. takie ważne dla lokalnej społeczności inicjatywy, jak Gdyńska Reja (mająca na celu wzmocnienie znaczenia gdyńskiego III sektora) czy Gdyńskie Forum Pozarządowe.

 3/ Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 4/ Odpisy uchwał zarządu Fundacji.

W 2013 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:

 • Nr 1 z dnia 24.03.2013 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok

 • Nr 2 z dnia 24.03.2013 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2012 rok.

 5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

W 2013 roku z darowizn Fundacja uzyskała kwotę 1.160,00 zł oraz dotację na realizację projektu – 2.500,00 zł.

 6/ Informacja o poniesionych kosztach na:

– realizację celów statutowych,

– administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.),

– działalność gospodarczą,

– pozostałe koszty.

W 2013 roku Fundacja poniosła na realizację celów statutowych koszt w wysokości 1.624,61 zł oraz koszt realizacji projektu 2.497,49 zł.

 7/ Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniach.

Do realizacji swoich celów statutowych w 2013 roku Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała wynagrodzeń z tego tytułu.

 8/ Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.

Żaden z członków Zarządu Fundacji w 2013 roku nie pobierał wynagrodzenia.

 9/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

W 2013 roku na wynagrodzenia z umów zlecenia Fundacja nie wydatkowała żadnej kwoty.

 10/ Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

W 2013 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

 11/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

W 2013 roku Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych.

 12/ Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

W 2013 roku Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

 13/ Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowych na to nabycie.

W 2013 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

 14/ Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

W 2013 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.

 15/ Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych dla celów statystycznych:

 1. wartość aktywów na dzień 31.12.2013 roku: 400,78 zł,

 2. wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku: 1.072,57 zł.

 16/ Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

 17/ Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W 2013 roku na Fundacje nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe; złożone zostało zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2012 rok.

 18/ W 2013 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 Urszula Zalewska …………………………..

 Bożena Bergius ………………………….

 Piotr Kruszyński ………………………….

 Gdynia, dnia 28 marca 2014

Dodaj komentarz