Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora

„Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”

to zadanie zrealizowane przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia w okresie od 01.06. do 31.12.2014 roku, dofinansowane ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działania zorganizowane w ramach zadania:

1. Szkolenia skierowane do przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych miały miejsce w sali Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, udostępnionej nieodpłatnie przez Miasto. Zakres tematyczny szkoleń:

 • „Współpraca organizacji z biznesem i mediami”,
 • „Kreowanie wizerunku organizacji”,
 • „Aplikowanie o dotację; wypełnianie wniosku”,
 • „Rodzaje liderstwa ”,
 • „Komunikacja w organizacji”,
 • „Współpraca organizacji z administracją publiczną; egalitaryzm w praktyce ”,
 • „ Fundraising w praktyce, ewaluacja działań ”

Tematyka szkoleń została ustalona na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 44 gdyńskich NGO-sów.  Poziom uczestnictwa wyniósł 88 osób; w tym 69 kobiet i 19 mężczyzn.

 

2. Trzecie Śniadania – spotkanie miały na celu integrację działaczy/organizacji, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwianie nawiązywania partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Spotkania miały charakter zgodny z formułą śniadania – jedna godzina przeznaczona była na integrację, druga na rozmowę na temat wcześniej zgłoszony przez NGOsy, dzielenie się praktykami i doświadczeniami. Ostatnia godzina spotkania przeznaczona była na sieciowanie, przedstawianie swoich potrzeb i ofert. Każde spotkanie odbyło się w siedzibie innej organizacji, przy zaangażowaniu organizacji goszczącej.

Zakres tematyczny Śniadań:

 • Teatr Gdynia Główna: „Kondycja kultury w Gdyni”,
 • Caffe Anioł: „Historia gdyńskich organizacji pozarządowych”,
 • Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych: „Jak dbać o udział wykluczonych i współpracę”,
 • Miejska Biblioteka Publiczna filia Obłuże: „Miejska Biblioteka Publiczna miejscem animacji”,
 • Fundacja HELIOS: „Edukacja morska”, w Biurze Porad Obywatelskich: „Poradnictwo obywatelskie”,
 • InfoBoxie: „Omówienie mijającego roku oraz realizacji projektu FIO” .

Łącznie w Trzecich Śniadaniach wzięło udział 135 osób; w tym 101 kobiet i 34 mężczyzn.

3. Katalog ofert i potrzeb gdyńskich organizacji pozarządowych to internetowy system, dostępny przez stronę rejagdynia.pl, poprzez który przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą dodawać ogłoszenia dotyczące np. poszukiwanych/oferowanych partnerów do projektu, trenerów oraz innych zasobów. Korzystanie z systemu jest nieodpłatne i jest kontynuowane także po zakończeniu projektu.

4. Kawiarenki Obywatelskie miały miejsce w siedzibie Teatru Gdynia Główna z udziałem przedstawicieli NGO, biznesu, mediów i administracji. Współorganizacja kawiarenek leżała po stronie uczestników szkoleń, dzięki czemu sprawdzili nabyte umiejętności w praktyce, mieli okazję sprawdzić się w działaniu i wspólnej pracy, co zachęciło ich do wspólnych działań w przyszłości. Zakres tematyczny kawiarenek obywatelskich:

 • „Budowanie relacji między sektorami”,
 • „Dobry projekt + aktywny zespół = dotacja”,
 • „Aktywność w szkole; kreowanie zmiany w relacjach nauczyciel – uczeń”,
 • „Odpowiedzialny lider to przepis na sukces grupy”,
 • „Czy lokalnej społeczności potrzebne są aktywne organizacje pozarządowe ?”.
 • Łącznie w kawiarenkach wzięło udział 76 osób; w tym 46 kobiet i 30 mężczyzn.

Ponadto odbyły się również debaty oksfordzkie o tezach związanych z trzecim sektorem. Debaty były otwarte dla publiczności i miały miejsce w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Debatowała młodzież szkolna oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Miasta i organizacji pozarządowych.  Tezy debat:

 • „NGO nie są partnerami dla biznesu”,
 • „Aktywny udział w wyborach to obowiązek obywatelski”,
 • „Brak funduszy jako bariera rozwoju NGO”.
 • Łącznie w debatach oksfordzkich wzięło udział 19 osób; w tym 9 kobiet i 10 mężczyzn.

5. Wakacyjna Akademia Gdyńskich Liderów to było weekendowe szkolenie przeprowadzone przez trenera Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Jacka Gralczyka. Odbyło się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i miało charakter coachingu, wzmacniającego umiejętności personalne niezbędne do zarządzania i rozwijania organizacji. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przygotować strategię rozwoju organizacji pozarządowej, jak pozyskiwać lokalną społeczność i wolontariuszy do swoich działań, jak stosować zasadę równości w działaniach. Szkolenie objęło 24 uczestników (19 kobiet i 5 mężczyzn) przez dwa dni po 8 godzin szkoleniowych każdy.

6. Na konferencji pt. „Dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych  i jednostek samorządu terytorialnego” wystąpili liderzy III sektora z całej Polski, prezentując praktyki z 5 perspektyw: wioski Zbydniów, gminy Stegna, Torunia, Warszawy i z pozycji europejskiej na temat ekologii. Miała ona miejsce w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i skorzystało z niej 24 uczestników; 15 kobiet i 5 mężczyzn.

Działaniami Gdyńskiej Rei planowano objąć 200 osób. Ogółem, w 24 wydarzeniach projektu czynny udział wzięło 341 przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych i 25 mieszkańców Gdyni, czyli w sumie 366 osób. Z tych uczestników, 259 osób to kobiety, zaś 107 to mężczyźni.

Projekt „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora” miał  dotrzeć do 50 organizacji poprzez obecność przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz innych, a nie jedynie na rzecz własnych członków. Realnie wzięło udział w wydarzeniach Rei 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 24 przedstawicieli sektora biznesu i samorządu.

Ostatnim typem adresatów zadania „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora” byli adresaci elektroniczni. Przy użyciu stron www i kont na Facebooku o 24 wydarzeniach projektu od 2014-06-01 do 2014-12-31 dotarliśmy do 7121 odbiorców.

W czasie realizacji projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora” dotarliśmy ogółem do 366  społeczników i mieszkańców Gdyni osobiście uczestniczących i do 7121 internautów czytających na ekranach swoich komputerów o 24  wydarzeniach projektu. Odbyło się 7 Trzecich Śniadań, 7 szkoleń, 5 kawiarenek obywatelskich, 3 debaty oksfordzkieWakacyjna Akademia Gdyńskich Liderów oraz konferencja poświęcona prezentacji dobrych praktyk współpracy JST i NGO.

Bezpośrednio uczestniczący otrzymali nowe narzędzia do swoich działań, poszerzyli wiedzę na temat specyfiki III sektora i nawiązali nowe kontakty. Powstał nowy wzorzec sieciowania gdyńskiego III sektora; został on wzmocniony przez dodanie kompetencji. Utworzono katalog potrzeb i ofert, będący cały czas do dyspozycji gdyńskich organizacji pozarządowych.

Wymierne rezultaty zadania:

 • 88 osób (w tym 69 kobiet i 19 mężczyzn) zwiększyło wiedzę podczas 7 szkoleń, zaś 1869 internautów wykazało zainteresowanie wydarzeniami na Internecie; źródłem liczby uczestników są listy obecności i statystyki na Facebooku.
 • 278 osób (w tym 190 kobiet i 88 mężczyzn) rozwinęło umiejętności, uczestnicząc w pozostałych 17 wydarzeniach, o których z Internetu dowiedziało się 5252 internautów;  źródłem liczby uczestników są listy obecności i statystyki na Facebooku.
 • 366 osób (w tym 259 kobiet i 107 mężczyzn) oraz 80 organizacji zostało wspartych merytorycznie poprzez uczestnictwo w całości projektu, dotarto z promocją projektu do 7121 internautów; źródłem liczby uczestników są listy obecności i statystyki na Facebooku.
 • opracowano i wydrukowano 500 egzemplarzy raportu o stanie gdyńskiego III sektora.

Partner projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora” – Gmina Miasta Gdyni wyznaczył reprezentantów, z ramienia instytucji: Urząd Miasta, Rada Miasta Gdyni, Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni, Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Rada Dzielnicy Chylonia, Rada Dzielnicy Pogórze, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej – Chylonia, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej – Obłuże.

Reprezentanci wzięli udział w Trzecich Śniadaniach poświęconych tematyce: „Kondycja kultury w Gdyni” w Teatrze Gdynia Główna, „Miejska Biblioteka Publiczna miejscem animacji” w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Obłuże i „Omówienie mijającego roku oraz realizacji projektu FIO” w InfoBoxie oraz w debatach oksfordzkich: „Aktywny udział w wyborach to obowiązek obywatelski”, „Brak funduszy jako bariera rozwoju NGO”. Reprezentanci Urzędu Miasta wzięło udział w konferencji konferencję pt. „Dobre praktyki współpracy NGO i JST”.

Gmina Miasta Gdynia udostępniła salę do odbycia ww konferencji w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym a także pomieszczenia do realizacji wydarzeń w ramach projektu, w: Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Obłużu, Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz InfoBoxie.

 

Dodaj komentarz