bilans Fundacji NADAKTYWNI za 2014 rok

Bilans Fundacji NADAKTYWNI (REGON 221116705) za 2014 rok sporządzony na dzień 31.12.2014 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

 

Wiersz AKTYWA Stan na  
1 2 początek roku koniec roku  
A Aktywa trwałe                           –                                –       
I Wartości niematerialne i prawne  
II Rzeczowe aktywa trwałe  
III Należności długoterminowe                           –                           –  
IV Inwestycje długoterminowe                           –                           –  
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
B Aktywa obrotowe                   400,78                      634,00     
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                           –                           –  
II Należności krótkoterminowe                     20,00  
 
 
 
III Inwestycje krótkoterminowe                   400,78                   614,00  
1 Środki pieniężne                   400,78                   614,00  
2 Pozostałe aktywa finansowe  
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Suma bilansowa 400,78 634,00  

 

Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku
A Fundusze własne –                 671,79    –                   93,73   
I Fundusz statutowy                1 000,00                1 000,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy –              1 671,79 –              1 093,73
1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)                   578,06
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) –              1 671,79
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                1 072,57                   727,73
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                           –                           –
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                1 072,57                   727,73
1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania                1 072,57                   727,73
3 Fundusze specjalne
III Rezerwy na zobowiązania
IV Rozliczenia międzyokresowe                           –                           –
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  Suma bilansowa 400,78 634,00

 

18.03.2015                                                                                        (podpisy)

Dodaj komentarz