rachunek wyników Fundacji NADAKTYWNI za 2014

Rachunek wyników Fundacji NADAKTYWNI (REGON 221116705) sporządzony na dzień 31.12.2014 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

 

Pozycja Wyszczególnienie

1

2

A. Przychody z działalności statutowej
I. Darowizny
II. Inne przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

 

Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy
   

3

4

               3660,00   

49 25,76   

                  1 585,00
                  3 660,00                 48 340,76

                  2497,49   

                48340,76   

1 162,51  

                  1585,00   
                  1 24,61                      1006,94   

                     535,15

                     200,94
                     289,46
                     800,00                      236,00
                     570,00

                              –

   
                                –     
   

                        19,00   

 
                   481,10                      578,06
                              –                                    –     

                  481,10   

                    578,06   

podpisy

18.03.2015

Dodaj komentarz