sprawozdanie Fundacji NADAKTYWNI za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji NADAKTYWNI za 2014 rok

1/ Dane oraz cele Fundacji:

a) Fundacja NADAKTYWNI

– wpisana dnia 25.10.2010 do KRS po numerem 0000367665

– z siedzibą 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 10/12 m. 25

– REGON 221116705

– NIP 5862261020

b) Zarząd Fundacji:

– Urszula Zalewska – prezeska

– Bożena Bergius – wiceprezeska

– Piotr Kruszyński – wiceprezes

c) Rada Fundacji:

– Magdalena Barbara Matwiejczyk

– Renata Jolanta Lasota

– Patrycja Justyna Żabińska-Kozłowska.

d) celami Fundacji są:

 • aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym;
 • zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć;
 • działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami, ze szczególnym uwzględnieniem interesów osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć;
 • zrzeszanie osób popierających cele Fundacji.

2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej;
 • prowadzenie rehabilitacji ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;
 • zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;
 • organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;
 • współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;
 • działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;
 • organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • zaszczepianie i promocja kultury muzycznej oraz tanecznej;
 • integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem;
 • zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań.

W 2014 roku w ramach realizacji celów statutowych Fundacja przeprowadziła:

– projekt „Manual Factory dzierganie z sercem”, w czasie którego 19 uczestniczek podczas 25 spotkań wydziergało i zszyło 10  koców, 31 par skarpet oraz 8 chust, które zostały przekazane gdyńskim hospicjum dla dzieci oraz dla dorosłych i Domowi Opieki Społecznej przy ul. Maczka w Gdyni; projekt finansowany był  w ramach zadania publicznego „Gdynia 55+” i wspierał realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja”;

– projekt „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, w ramach którego odbyły się:

 • 7 spotkań międzysektorowych, sieciujących gdyński III sektor Trzecie Śniadania
 • 7 szkoleń
 • 5 kawiarenek obywatelskich
 • 3 debaty oksfordzkie
 • konferencja „Dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego”
 • Wakacyjna Akademia Gdyńskich Liderów;

projekt dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Miasta Gdynia;

– w 2014 roku na bazie diagnozy lokalnej wśród działaczek społecznych Fundacja zainicjowała powstanie nieformalnej grupy Klub Kobiet Gdyni. Odbyły się 3 spotkania grupy, w tym 2 warsztatowe, na których ustalono wizję i misję grupy.

3/ Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4/ Odpisy uchwał zarządu Fundacji.

W 2014 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:

 • Nr 1 z dnia 29.03.2014 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za 2013 rok
 • Nr 2 z dnia 07.05.2014 o podjęciu wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
 • Nr 3 z dnia 03.11.2014 o zmianie treści statutu Fundacji w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

5/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

W 2014 roku z darowizn Fundacja uzyskała kwotę 1.585,00 zł oraz dotację na realizację projektu w wysokości 48.340,76 zł.

 6/ Informacja o poniesionych kosztach na:

– realizację celów statutowych 48.340,76 zł,

– administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 436,94 zł,

– działalność gospodarczą,

– pozostałe koszty 570,00 zł.

W 2014 roku Fundacja poniosła na realizację celów statutowych koszt w wysokości 1.006,94 zł oraz koszt realizacji projektu w wysokości 48.340,76 zł.

7/ Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniach.

Do realizacji swoich celów statutowych w 2014 roku Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała wynagrodzeń z tego tytułu.

8/ Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.

Żaden z członków Zarządu Fundacji w 2014 roku nie pobierał wynagrodzenia.

9/ Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

W 2014 roku należności z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosły 23.170,00 zł – umowy dotyczyły realizacji działań około projektowych..

10/ Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

W 2014 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

11/ Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

W 2014 roku Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych.

12/ Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

W 2014 roku Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

13/ Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowych na to nabycie.

W 2014 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

14/ Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

W 2014 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.

15/ Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych dla celów statystycznych:

 1. wartość aktywów na dzień 31.12.2014 roku: 634,00 zł,
 2. wartość zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku: 727,73 zł.

16/ Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W 2014 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

17/ Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W 2014 roku na Fundacje nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe; złożone zostało zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2014 rok. Podatek od wypłacanych należności z tytułu umów cywilno-prawnych został zapłacony terminowo, zgodnie z deklaracją PIT 4AR.

18/ W 2014 roku w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Urszula Zalewska                                                …………………………..

Bożena Bergius                                                   ………………………….

Piotr Kruszyński                                                  ………………………….

 

Gdynia, dnia 20 marca 2015

Dodaj komentarz