Regulamin Społecznej Pracowni Tkackiej LUCETA

Zanim zaprosimy państwa do SPT LUCETA, chcemy wyposażyć pracownię we wszystko, co niezbędne do jej dzialania. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Na razie zachęcamy do zapoznania sie z regulaminem, który będzie obowiązywał w pracowni.

REGULAMIN Społecznej Pracowni Tkackiej LUCETA

Obowiązki uczestników zajęć

 1. Dbać o bezpieczeństwo swoje i współuczestniczących.
 2. Przestrzegać zasad organizacji pracy.
 3. Szanować mienie pracowni.
 4. Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.
 5. Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.
 6. Stosować się do poleceń prowadzących zajęcia.
 7. Przestrzegać regulaminu pracowni.

Zasady organizacyjne pracowni

 1. Uczestnicy wchodzą do pracowni z prowadzącymi zajęcia.
 2. Uczestnicy korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem prowadzących zajęcia.
 3. Uczestnicy korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać prowadzącym zajęcia.
 5. Za zaginiony sprzęt lub narzędzia odpowiada materialnie uczestnik.
 6. Uczestnicy przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.
 7. Utrzymanie ładu, porządku w pracowni i sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków uczestników zajęć.
 8. Korzystanie z pracowni jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku przez Fundację NADAKTYWNI do propagowania jej działań statutowych.
 BHP PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W PRACOWNI TECHNICZNEJ
 1. Uczestnik pracuje według wskazań prowadzącego i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.
 2. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu prowadzących zajęcia.
 3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem prowadzących zajęcia.
 4. Do poszczególnych technik tkania/dziergania należy stosować odpowiednie narzędzia.
 5. Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.
 6. Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.
 7. Każde uszkodzenie należy zgłosić prowadzącym zajęcia.

Społeczna Pracownia Tkacka LUCETA jest realizowana ze środków Funduszu Grantowego FIR przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie oraz Hurtownią Jola.

 

 

 


 

 

Dodaj komentarz