Plik do pobrania: 2017-STATUT-FUNDACJI-NADAKTYWNI

STATUT FUNDACJI NADAKTYWNI
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „NADAKTYWNI”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Halinę Kruszyńską,
Urszulę Zalewską,
Urszulę Lipską,
Zuzannę Zalewską,
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Grajewską-Bartosz w kancelarii notarialnej w Sopocie przy ulicy Podjazd nr 7/2, w dniu 30.09.2010 roku, działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, województwo pomorskie.
§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5

Nadzór nad Fundacją w zakresie oznaczonym ustawą sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.
§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
§ 7

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku i symbolu graficznego.
§ 8

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:
aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym;
zapewnienie wolontariatu osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć;
działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami, ze szczególnym uwzględnieniem interesów osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze środowisk zagrożonych ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie i intelektualnie zajęć;
zrzeszanie osób popierających cele Fundacji.
§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej;
prowadzenie rehabilitacji ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;
zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;
organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;
współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;
działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;
organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zaszczepianie i promocja kultury muzycznej oraz tanecznej;
integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem;
zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań.

§ 11

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, w tym według PKD:

47.51; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w sklepach.
47.82; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
47.91; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
82.30.Z; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.99.Z; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
94.99.Z; Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.51; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
88.10; Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
88.99; Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.01; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
90.02; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.03; Artystyczna i literacka działalność twórcza.
93.29.Z; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
96.09.Z; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, który został przekazany przez Fundatorów w formie środków pieniężnych, wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje; środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych oraz innych źródeł.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 17

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§ 18

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 19

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 20

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji

§ 21

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji;
2. Rada Fundacji.
§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków: Prezesa i Wiceprezesów.
2. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególnych jego członków powołują i odwołują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej większością głosów, ale wszyscy Fundatorzy muszą być powiadomieni o terminie głosowania.
3. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
5. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

§ 23

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. O zebraniu Zarządu konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
zmiana statutu Fundacji,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
nadzór nad działalnością Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000,00 zł wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rada Fundacji

§ 26

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniodawczo-doradczym Fundacji.

§ 27

1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów ale wszyscy Fundatorzy muszą być powiadomieni o terminie głosowania.
2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
4. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku:
a) złożenia rezygnacji;
b) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 28

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
4. Fundatorzy, przedstawiciele Fundatorów oraz członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady.

§ 29

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
2. konsultowanie i opiniowanie programów działania Fundacji i rocznych planów finansowych Fundacji;
3. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
4. podejmowanie decyzji o współpracy z osobami, przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;
5. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi stosownych umów;
6. przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora;
8. proponowanie zmian Statutu.

Zmiana statutu

§ 30

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków, członków Rady Fundacji lub Fundatorów.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§ 31

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 32

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 33

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 34

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Statut niniejszy uchwalono na zebraniu założycielskim Fundacji NADAKTYWNI w dniu 30 września 2010 roku w Gdyni